SLOVAK GAS TRADE UNION

PLYNÁRENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ | Mlynské Nivy 44/a | 825 11 Bratislava | Slovenská Republika

Informácie podnikového výboru OZO Eustream

20.6.2024

Dňa 20.6.2024 sa konalo Fórum sociálnych partnerov. Hlavnou témou boli aktuálne informácie v spoločnosti eustream, a.s., v roku 2024.

Na Fóre sociálnych partnerov sa prerokovali nasledovné témy:

 • Z oblasti ľudských zdrojov
  • informácia o vývoji nezamestnanosti na Slovensku za mesiac apríl 2024
  • Vývoj priemernej mzdy a porovnanie v SR, v odvetví elektriny, plynu a pary a v spoločnosti EUSTREAM za roky 2016 až 2023
  • Prehľad výstupov a nástupov zamestnancov v spoločnosti EUSTREAM za roky 2022 až 2024 (do 1.6.2024)
  • Vývoj pracovných miest v spoločnosti EUSTREAM za roky 2022 až 2024 (do 1.6.2024)
  • Odmeňovanie zamestnancov
 • Informácie, ktoré majú zohľadňovať súčasné ako aj budúce postavenie spoločnosti v plynárenskom biznise.
 • Rôzne

21.11.2023

Dňa 21.11.2023 sa konalo Fórum sociálnych partnerov. Hlavnou témou bolo aktuálne dianie a pripravované zmeny v spoločnosti eustream, a.s., ktoré majú zohľadňovať súčasné ako aj budúce postavenie spoločnosti v plynárenskom biznise.

29.6.2023

Dňa 20.6.2023 sa konalo zasadnutie členov PV OZO Eustream. Rokovanie sa uskutočnilo vo Svite, Hotel Spolcentrum a viedol ho predseda PV OZO Eustream. Hlavnou témou rokovania bol podnet z OZO eustream Nitra, v ktorom bolo niekoľko bodov a pripomienok na činnosť PV OZO eustream a POZ. Ku všetkým bodom prebehla diskusia, a predsedovia jednotlivých OZO sa ku všetkým bodom vyjadrili.

8.12.2022

Dňa 8.12.2022 bolo  ukončené kolektívne vyjednávanie ku Kolektívnej zmluve v spoločnosti Eustream na roky 2023 až 2025 medzi zástupcami POZ a spoločnosťou Eustream podpísaním novej Kolektívnej zmluvy. Výsledkom je uzavretie Kolektívnej zmluvy na tri roky od 1. januára 2023 do 31.12.2025. Nová kolektívna zmluva kopíruje Kolektívnu zmluvu platnú do 31.12.2022. Okrem zmeny dĺžky platnosti sú obsahovou zmenou podpísanej Kolektívnej zmluvy doplnenie ustanovení týkajúcich sa valorizácie miezd a úprava príplatkov za pohotovosť. Všetky zamestnanecké benefity ostávajú zachované v plnej miere.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je logo-POZ-e1601891696748.png

4.10.2022

Dňa 4.10.2022 sa uskutočnilo tretie kolo Kolektívneho vyjednávania v spoločnosti eustream, a.s. Rokovania sa zúčastnili členovia komisie pre kolektívne vyjednávanie za POZ a zástupcovia zamestnávateľa.

Vyjednávanie zahájil a viedol generálny riaditeľ spoločnosti eustream, a.s. Ing. Rastislav Ňukovič. Na základe oboznámenia s protinávrhom POZ vyzval GR predsedu PV OZO Eustream, aby vysvetlil metodiku predloženého protinávrhu. Členovia komisie za POZ spoločne vysvetlili postup a metodiku pri príprave dodatku. Na základe predložených argumentov zamestnávateľ súhlasil s protinávrhom POZ a poveril vedúcu ľudských zdrojov prípravou novej KZ pre roky 2023 až 2025 s implementovanými zmenami. GR poďakoval zúčastneným stranám za konštruktívnu diskusiu, ktorá viedla k obojstrannej dohode.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je logo-POZ-e1601891696748.png

29.9.2022

Dňa 29.9.2022 sa konalo rokovanie členov PV OZO Eustream online prostredníctvom aplikácie MS Teams. Rokovanie viedol predseda PV OZO Eustream. Hlavnou témou rokovania bolo kolektívne vyjednávanie a protinávrh zamestnávateľa, ktorý bol predložený na vyjednávaní dňa 27.9.2022. Členovia RP PV OZO Eustream sa dohodli na reakcii na protinávrh zamestnávateľa a poverili predsedu POZ a PV OZO Eustream prípravou nového návrhu, ktorý zohľadní požiadavky zamestnancov súvisiace s úpravou základných miezd v spoločnosti eustream, a.s.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je logo-POZ-e1601891696748.png

27.9.2022

Dňa 27.9.2022 sa uskutočnilo druhé kolo Kolektívneho vyjednávania v spoločnosti eustream, a.s. Rokovania sa zúčastnili členovia komisie pre kolektívne vyjednávanie za POZ a zástupcovia zamestnávateľa.

Vyjednávanie zahájil a viedol generálny riaditeľ spoločnosti eustream, a.s. Ing. Rastislav Ňukovič. Na základe oboznámenia s písomným návrhom Dodatku ku Kolektívnej zmluve pre roky 2023 a 2024, zamestnávateľ predložil protinávrh rozšírený o dobu platnosti aj pre rok 2025. Generálny riaditeľ Ing. Rastislav Ňukovič informoval prítomných o aktuálnej situácii v plynárenstve a o možných hrozbách, ktorým čelí spoločnosť eustream, a.s. v súvislosti s aktuálnou energetickou situáciou ako aj vojnou na Ukrajine. Členovia komisie za POZ zobrali na vedomie informácie a návrh zamestnávateľa s jeho odôvodnením. Opätovne prezentovali postoje a požiadavky zamestnancov o nevyhnutnosti úprav základných miezd. Členovia komisie za POZ zdôraznili, že k protinávrhu zamestnávateľa sa môžu vyjadriť iba na základe mandátu, ktorý im musí udeliť RP PV OZO Eustream. Zúčastnené strany sa dohodli, že zástupcovia POZ predložia svoje stanovisko k protinávrhu v čo najkratšej dobe. Na základe reakcie zo strany POZ bude určený termín ďalšieho kola kolektívneho vyjednávania.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je logo-POZ-e1601891696748.png

29.6.2022

Dňa 23.6.2022 sa uskutočnilo prvé kolo Kolektívneho vyjednávania v spoločnosti eustream, a.s. Rokovania sa zúčastnili členovia komisie pre kolektívne vyjednávanie za POZ a zástupcovia zamestnávateľa.

Vyjednávanie zahájil a viedol generálny riaditeľ spoločnosti eustream, a.s. Ing. Rastislav Ňukovič. Na základe oboznámenia s písomným návrhom Dodatku ku Kolektívnej zmluve pre roky 2023 a 2024, zamestnávateľ požiadal zástupcov zamestnancov, aby vysvetlili prístup pri zostavovaní návrhu ako aj dôvody predloženia konkrétnych požiadaviek. Základnú osnovu a prístup k tvorbe návrhu vysvetlil predseda POZ Pavol Korienek. Následne členovia komisie za POZ prezentovali postoje a požiadavky zamestnancov a hlavne nevyhnutnosť úprav základných miezd vzhľadom na aktuálnu situáciu (inflácia, zdražovanie). Členovia komisie za POZ zdôraznili, že prístup zohľadňuje aj zložitú situáciu v plynárenstve a považujú ho za korektný. Následne bola zo strany zamestnávateľa prezentovaná náročná a nestabilná situáciu v plynárenstve. Na základe požiadaviek uvedených v návrhu Dodatku ako aj argumentov zo strany POZ, zamestnávateľ zhodnotí všetky ukazovatele a pripraví svoj protinávrh a následne zvolá ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania.

12.5.2022

Dňa 12.5.2022 sa konalo zasadnutie členov PV OZO Eustream. Rokovanie sa uskutočnilo na KS03 Veľké Zlievce a viedol ho predseda PV OZO Eustream. Hlavnou témou rokovania bola príprava návrhu Kolektívnej zmluvy eustream, a.s. na roky 2023-2024.

Zasadnutie sa riadilo schváleným programom:

 • Rokovanie k návrhom riešenia Kolektívnej zmluvy eustream, a.s. na roky 2023-2024
 • Rôzne.

8.4.2022

Dňa 8.4.2022 sa konalo zasadnutie členov PV OZO Eustream. Rokovanie sa uskutočnilo na KS03 Veľké Zlievce a viedol ho predseda PV OZO Eustream. Hlavnou témou rokovania bola príprava návrhu Kolektívnej zmluvy eustream, a.s. na roky 2023-2024.

Zasadnutie sa riadilo schváleným programom:

 • Rokovanie k návrhom riešenia Kolektívnej zmluvy eustream, a.s. na roky 2023-2024
 • Rôzne.

21.2.2022

Dňa 21.2.2022 sa konalo rokovanie členov PV OZO Eustream online formou prostredníctvom aplikácie MS Teams. Rokovanie viedol predseda PV OZO Eustream. Hlavnou témou rokovania bola príprava listu s odpoveďou na požiadavku zamestnávateľa, ktorý požiadal PV OZO Eustream o zaslanie konkrétnej požiadavky na vyplatenie cieľovej odmeny za rok 2021. Na základe diskusie PV OZO Eustream schválil znenie listu s konkrétnym návrhom aj s príslušným odôvodnením tejto požiadavky. Návrh bol vypracovaný po zvážení všetkých okolností, ktoré ovplyvnili plnenie plánu ako aj s prihliadnutím na iné skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na oblasť odmeňovania zamestnancov a zachovanie hodnoty ich reálnej mzdy. List bol doručený zamestnávateľovi dňa 21.2.2022.

3.2.2022

Dňa 3.2.2022 sa konalo rokovanie členov PV OZO Eustream online formou prostredníctvom aplikácie MS Teams. Rokovanie viedol predseda PV OZO Eustream. Hlavnými témami boli príprava požiadavky na zorganizovanie spoločného rokovania členov PV OZO Eustream so zástupcami zamestnávateľa a príprava na Kolektívne vyjednávanie, ktoré bude prebiehať v roku 2022. Spoločné rokovanie so zástupcami zamestnávateľa má byť zamerané na možnosti a podmienky vyplatenia Cieľovej odmeny za rok 2021. Požiadavka vznikla na základe aktuálneho stavu plnenia plánu a ukazovateľa EBITDA za rok 2021. V sledovanom období nebol plán splnený, takže nebola splnená podmienka pre vyplatenie Cieľovej odmeny, ktorá je definovaná v platnej Kolektívnej zmluve na roky 2020 až 2022. Druhým dôležitým bodom rokovania bola príprava na Kolektívne vyjednávanie. Pre členov PV OZO Eustream, ktorými sú predsedovia jednotlivých OZO vyplynula z rokovania úloha, prediskutovať a pripraviť a zosumarizovať v spolupráci s členskými základňami podnety, požiadavky a návrhy do novej Kolektívnej zmluvy.

Zasadnutie sa riadilo schváleným programom:

 • Cieľová odmena za rok 2021
 • Kolektívne vyjednávanie
 • Rôzne

Výsledkom rokovania bol list adresovaný zamestnávateľovi s požiadavkou zorganizovať spoločné rokovanie k téme vyplatenia Cieľovej odmeny za rok 2021. Zároveň bol pre predsedov OZO stanovený termín 7.3.2022 pre doručenie podnetov, požiadaviek a návrhov pre prípravu novej Kolektívnej zmluvy v spoločnosti eustream, a.s.

1.12.2021

Dňa 1.12.2021 sa konalo rokovanie „Fórum sociálnych partnerov“, ktoré bolo pokračovaním rokovania zo dňa 26.10.2021. Témou rokovania bolo hľadanie možností úprav základných miezd v spoločnosti eustream, a.s. v súvislosti s vývojom inflácie v SR. Zamestnávateľ na rokovaní vyhodnotil aktuálnu ekonomickú situáciu a plnenie plánu v spoločnosti eustream, a.s. V reakcii na návrh úprav základných miezd zamestnávateľ prezentoval porovnanie priemernej mzdy v spoločnosti eustream, a.s. s priemernými mzdami v národnom hospodárstve, v sektore energetika ako aj v spoločnostiach v rámci skupiny EPH. K téme opodstatnenosti požiadavky sa viedla diskusia, pri ktorej boli predkladané rôzne argumenty zo strany členov PV OZO Eustream, ako aj zo strany zamestnávateľa. Zástupcovia zamestnávateľa nesúhlasia s plošným navyšovaním základných miezd, avšak nevylúčili iné možnosti finančného ohodnotenia zamestnancov, ktoré je možné zrealizovať na základe vzájomnej dohody so zástupcami zamestnancov. Zamestnávateľ zašle zástupcom zamestnancov súhrn argumentov a porovnania, ktoré boli prezentované na rokovaní. Rokovanie bude pokračovať po vyhodnotení predložených argumentov.

26.10.2021

Dňa 26.10.2021 sa konalo rokovanie „Fórum sociálnych partnerov“, ktoré zvolal zamestnávateľ na základe požiadavky od členov PV OZO Eustream. Požiadavka bola zaslaná zamestnávateľovi na základe schváleného postupu zo zasadnutia PV OZO Eustream, ktoré sa konalo dňa 27.9.2021. Témou rokovania so zamestnávateľom bolo hľadanie možností úprav základných miezd v spoločnosti eustream, a.s. v súvislosti s vývojom inflácie v SR. Členovia PV OZO na rokovaní predložili konkrétnu požiadavku na úpravu základných miezd v spoločnosti eustream, a.s. K téme opodstatnenosti požiadavky sa viedla diskusia, pri ktorej boli predkladané rôzne argumenty zo strany členov PV OZO Eustream, ako aj zo strany zamestnávateľa. Zástupcovia zamestnávateľa zobrali na vedomie požiadavku PV OZO Eustream. Rokovanie bude pokračovať po zvážení predložených argumentov. Zamestnávateľ zašle ďalší termín rokovania k tému úprav základných miezd.

27.9.2021

Dňa 27.9.2021 sa konalo zasadnutie členov PV OZO Eustream. Rokovanie sa uskutočnilo na KS03 Veľké Zlievce a viedol ho predseda PV OZO Eustream. Hlavnou témou rokovania bola príprava požiadavky na zorganizovanie spoločného rokovania členov PV OZO Eustream so zástupcami zamestnávateľa. Požiadavka vznikla na základe podnetov od zamestnancov spoločnosti eustream, a.s.

Zasadnutie sa riadilo schváleným programom:

 • Hľadanie možností úprav základných miezd v spoločnosti eustream, a.s. v súvislosti s vývojom inflácie v SR.
 • Rôzne.

Výsledkom rokovania bol list adresovaný zamestnávateľovi s požiadavkou zorganizovať spoločné rokovanie k téme úprav základných miezd v spoločnosti eustream, a.s.

27.4.2021

Dňa 27.4.2021 sa zúčastnili členovia PV OZO eustream na Fóre sociálnych partnerov so zástupcami zamestnávateľa spoločnosti eustream, a.s. Predmetom rokovania boli odpovede na otázky zaslané zamestnávateľovi v mene PV OZO eustream v oblasti úprav a vývoja základných miezd v spoločnosti eustream, a.s. v rokoch 2020 a 2021.

23.4.2021

Dňa 23.4.2021 sa konalo zasadnutie členov PV OZO eustream, ktoré viedol predseda PV OZO eustream. Rokovanie sa realizovalo s využitím aplikácie MS Teams. Zasadnutie PV OZO eustream sa riadilo schváleným programom:

 • Vyhodnotenie nominácií kandidátov za zástupcov zamestnancov do Dozornej rady eustream, a.s.
 • Prerokovanie tém na Fórum sociálnych partnerov, ktoré bude 27.4.2021

1.3.2021

V dňoch 26.2. a 1.3.2021 sa konalo zasadnutie členov PV OZO eustream, ktoré viedol predseda PV OZO eustream. Rokovanie sa realizovalo s využitím aplikácie MS Teams. Zasadnutie PV OZO eustream sa riadilo schváleným programom:

 • Príprava volieb zástupcov zamestnancov do DR eustream za POZ.
 • Rôzne.

10.12.2019

Dňa 10.12.2019 bolo  ukončené kolektívne vyjednávanie ku Kolektívnej zmluve v spoločnosti Eustream na roky 2020 až 2022 medzi zástupcami POZ a spoločnosťou Eustream. Výsledkom je uzavretie Kolektívnej zmluvy na tri roky od 1. januára 2020 do 31.12.2022. Nová kolektívna zmluva kopíruje Kolektívnu zmluvu platnú do 31.12.2019. Okrem zmeny dĺžky platnosti je jedinou obsahovou zmenou podpísanej Kolektívnej zmluvy vypustenie ustanovení týkajúcich sa plošnej valorizácie miezd v závislosti od inflácie. Všetky zamestnanecké benefity ostávajú zachované v plnej miere.

logo POZ